OM - Plyssen

Udstillingscentret
VED DIGET 26
Plyssen
Gå til indhold

OM

HistorikKøbenhavn blev valgt til at være Kulturby i 1996. Amager Kulturpunkt tog initiativet til at få Amagerbanen til at køre igen, da alle skinnerne den­gang var intakte indtil Salt­værksvej. Projektet blev kaldt Amagerbanen – en anderledes rejse. Det gik ud på at samle kultu­rer, mennesker og samfunds­lag samt at skabe et netværk, der skulle samle øens befolk­ning og tiltrække øens kunst-og kulturinteresserede. Der blev fremskaffet togvogne og lokomotiv fra DSB. Der skul­le så foregå noget kulturelt på alle stationerne fra stationen på Store Møllevej til den på Saltværksvej.
Heinrich Ehrenreich var den­gang i bestyrelsen for Amager Kulturpunkt og kom også med et baneprojekt. Han fik til opgave at arrangere kulturelle udstillinger, som skulle være i to togvogne ved Saltværks­vej. Tårnby Kommune var en af sponsorerne for projektet. Da tidligere Kulturudvalgsfor­mand Poul Feldvoss hørte det­te, syntes han, det var en dårlig idé med togvognene. Tårnby Kommune havde ledige lokaler på Plyssen på Amager Strand­vej på første sal. Bygningen var tidligere en del af Dansk Plys-og Møbelfabrik.
Tårnby Lokalhistoriske Sam­ling gik i gang med at sætte vægge op, lave udstilling om Plyssens historie og Amager­banens historie. Poul Broholm udstillede lufthavnens historie i fotos og tekst sammen med store og små flymodeller.
Heinrich Ehrenreich gik i gang med at samle andre ud­stillere og få frivillige medar­bejdere, der havde interesse for lokalhistorie, som så skulle være vagter på udstillingen. Der blev indgået aftale med Statens Luftfartsvæsen, SAS, Kastrup Havn, Kastrupfiskerne, Dragør Modelbane Teknik, der opstillede en togbane, hvor et lille tog kørte fra Store Møllevej og til Kastrup, Be­varingsforeningen for Tårnby Kommune, Øresundsforbin­delsen, Sundby Lokalhistoriske Samling og andre foreninger.
Udstillingen fik navnet Ama’r før og nu.
Der kom flere frivillige med­arbejdere, som ville tage vagt på udstillingen. Projektet star­tede den 1. juni 1996. Fra den ubemandede station ved Salt­værksvej var der skilte til mu­seumsområdet, så publikum kunne besøge det, inden de igen tog toget tilbage til Store Møllevej. Foruden de interes­sante udstillinger, kunne man høre og se optræden af folke­dans, musik, korsang, foredrag og andre foreningsaktiviteter skulle sætte sit præg på stedet.
Projektet sluttede formelt set den 29. september. Men man­ge af udstillerne ville gerne fortsætte og andre kom til, så museumsudstillingen fortsatte året ud.
Det blev ikke en enlig svale for Tårnby Kommune, som gerne ville støtte udstillingsstedet, hvis Heinrich Ehrenreich ville stå for administrationen og skaffe udstillere og samle andre frivillige medarbejdere. Udstillingen var efter kultur­året åben lørdag og søndag.
Igennem årene er udstillin­gernes antal blevet større og større. I de ti lokaler er der ud­stillere af malerier, tegninger, fotos og meget andet, hvor udstillerne viser deres værker i tre weekender i træk. Hobby­folk og andre foreninger, der udstiller deres samlinger og aktiviteter er der i en længere periode.
Lokalerne har været besat i gennem alle årene. Folk hen­vender sig, de ringer eller mailer for at spørge om de kan få en plads. Ofte kommer folk på venteliste. Der er med visse mellemrum også koncerter af forskellige lokale orkestre, forskellige sangkor og danse­grupper. Ligesom der bliver vist videofilm, som beskriver mange af kommunes kulturel­le aktiviteter. Der er også for­eninger, der har holdt møder og receptioner i lokalerne.
For 14 år siden måtte model-togbanen nedlægges. Den kunne ikke repareres, da der ikke fandtes reservedele. Den blev skrottet, men Allan Meyer fik sammensat de tre togsta­tioner i Tårnby kommune: Sy­revej Station, Kastrup Station og Tømmerup Station med de originale bygninger, togskin­ner og tog, som holdt stille på stationerne. Samtidig forærede Allan Meyer Plyssen sin store samling af gamle lokomotiver, som står i en glasmontre.
Plyssen har været åben lige si­den, men den 4. juli 2014 blev Plyssens lokale mod vest hær­get af en brand på bygningen. Der var ild i to vinduer, men ved hjælp af Tårnby Brand­væsen blev ilden hurtigt sluk­ket. Desværre var lokalet tilso­det. Det havde også forplantet sig til de øvrige lokaler. Ska­desservice arbejdede i tre uger med rengøring. Derefter kunne håndværkerne gå i gang. Plys­sen måtte lukke i en periode, men genåbnede den 24. no­vember 2014 efter branden.

Fortalt af Heinrich Ehrenreich
Forandringernes tid
Af: Allan Meyer
 
Kaptajnen går fra borde - næsten
Siden Udstillingscenter Plyssens start i 1996 har kaptajnen på Plyssen heddet Heinrich Ehrenrich, men med udgangen af 2016 har han valgt at gå fra borde og overlade roret til andre.
Heinrich var på det tidspunkt kun 93 år, men til trods herfor er der visse opgaver, han ikke mere kan løse, hvorfor han tidligere på året meddelte sin afgang ved udgangen af året.
Det kom som noget af en overraskelse, en overraskelse der skulle findes en løsning på, hvilket skulle vise sig at sværere end forventet, da der ikke var nogen umiddelbar afløser. Det endte med en nødløsning, hvor Allan Meyer overtager de administrative opgaver, medens de øvrige opgaver fordeltes mellem de øvrige medarbejdere på Plyssen.
Han slipper ikke helt
Heinrich Ehrenreich vil efter nytår stadig være at finde blandt medarbejderne på Plyssen, idet han vil stå for planlægning af underholdning samt andre småopgaver.

En nyhed
I marts 2018 blev repræsentanter fra Plyssen inviteret til møde om Plyssens fremtid.
Fra Plyssen deltog Stig Løvenkrands og Allan Meyer. Her nedenfor et lille uddrag fra mødet:
Henrik Zimino fortalte herefter om de indholdsmæssige perspektiver i forbindelse at de lokalhistoriske aktiviteter på Plyssen flyttes til Gården Ved Diget: Det drejer om i første fase at arbejde med stuehuset, i det 1. salen ind til videre ikke røres, og få renoveret den østligste længe. I 2020 fortsættes med den vestlige længe. Tanken er at Plyssens lokalhistoriske aktiviteter skal finde sted i den østlige længe og i en vis udstrækning i stuehuset med mødelokale/udstillingslokale, kontor, køkken og toiletfaciliteter. Den vestlige længe skal bruges til den lokalhistoriske udstilling der p.t. befinder sig i Kastrupgårdsamlingens kælder.
Bjarne Hoe gennemgik i store træk de bygningsmæssige overvejelser i forbindelse med den påtænkte renovering. Der blev udleveret planskitse over gårdens fremtidige indretning samt, til sammenligning, planer over eksisterende udstillinger på Plyssen og den lokalhistoriske udstilling på Kastrupgårdsamlingen. Bjarne Hoe oplyste, at tidsperspektivet for en flytning kan være medio 2019.
Jens Lauridsen påpegede det forhold, at placeringen på Plyssen fra starten har været midlertidig og at perspektivet for ophør selvsagt bliver kortere og kortere.
Stig Løvenkrands og Allan Meyer var positive over for projektet med bl.a. følgende bemærkninger:
1.      Det er prisværdigt at kommunen bevarer bygningerne og gårdmiljøet
2.      Det er fint med den lokalhistoriske udstilling som supplement; det kan undertiden knibe at tiltrække gæster og også for Plyssens udstillingsvagter vil den nye dimension være inspirerende
3.      Der blev gjort opmærksom på at specielt renoveringen af længen skal ske med forståelse for der skal være så meget udstillingsvæg som muligt. Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt også at benytte løse udstillingsvægge.
4.      Gården Ved Diget rummer ikke samme m2 som man hidtil har haft, men man er indstillet på at rydde op.
Jens Lauridsen fortalte at Plyssen naturligvis vil blive inddraget i forbindelse med en drøftelse af et egentligt projektforslag og at Plyssen i processen løbende vil blive orienteret om beslutninger og tidsplaner i forbindelse med Gården Ved Diget.
Henrik Zimino bemærkede, at det når projektet er endeligt godkendt, vil være en god idé at Plyssen i meget god tid begynder at forberede og planlæge en flytning. Kultur- og Fritidsafdelingen vil naturligvis være behjælpelig hermed.
Jens Lauridsen fortalte at sagen, tiltrådt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 14. marts 2018, nu skal i Bygge- og Ejendomsudvalget og efterfølgende til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.
Nærværende notat vedhæftes sagen der fremsendes til Bygge- og Ejendomsudvalget.
Konklusion: Et fint møde med god opbakning og konstruktive input fra Plyssen til projektet.


Foto: Kurt Pedersen

Bump på vejen
For de frivillige på Plyssen var opgaven helt klar, der skulle planlægges og pakkes, men til al held var der god tid.
Selve planlægningen kunne desværre ikke ske uden bump på vejen, uenigheder skulle omdannes til enigheder og undervejs trak Allan Meyer sig fra arbejdet, og Stig Løvenkrands tog over.
Ombygningen af Gården trak ud, men tilsidst lykkedes det, Plyssen blev pakket ned i december 2019, og i januar 2020 kunne opstillingen på Gården påbegyndes, og det færdige resultat kan nu opleves - altså når der åbnes formentlig i august/september 2020.


Foto: Stig Løvenkrands
Tilbage til indhold